Туласи Става

В дом, в котором есть Туласи Става, никогда, даже случайно, не приходит беда, а Богиня Удачи всегда радостно пребывает в нем.

Благоприятно распечатать Туласи Ставу и хранить ее дома.

1. munayah sidha-gandhavah, patale nagarat svayam

prabhavam tava deveshi, gayanti sura-sattama

2. na te prabhavam jananti, devatah keshavadrite

gunanam parimananutu, kalpakotisha-tairapi

3. krsna-anandat samudbhnuta, kshiroda-mathanodyame

uttamange pura yena, tulasi-vishnu na dhrita

4. prapyaitani tvaya devi, vishno-rangani sarvashah

pavitrata tvaya prapta, tulasitvamnamamyaham

5. tvadanga-sambavaih patrai, puja-yami yatha harim

tatha kurushva me vighna, yato yami para gatim

6. ropita gomati-tire, svayam-krsnena palita

jagadditaya tulasi, gopinam hita-hetave

7. vrindavane vicharata, sevita vishnuna svayam

gokulasya vivriddhyarth, kamsasya nidhanaya ca

8. vashisththa vachanat purvam, ramen sarayu-tate

rakshasanam vadharthaya, ropita-tvam jagat-priye

ropita-tapaso vridhyai, tulasi-tvam namamyaham

9. viyoge raghavendra-sya, dhyatva tvam janak atmaja

ashokavana-madhye tu, priyena saha-sangata

10. shankarartha pura devi, parvatya tvam himalaye

ropita sevita siddhyai, tulasi tvam-namamyaham

11. dharmaranye gayayam ca, sevita pitribhih svayam

sevita tulasi punya, atmano hita-michhata

12. ropita ramachandren sevita laksmanena cha

sitaya palita bhaktya, tulasi-dandake vane

13. trailokya-vyapini ganga, yatha-shastre-shu giyate

tathaiva tulasi devi drisyate sacharachare

14. risyamuke ca, vasata kapirajen sevita

tulasi balinashaya, tarasangam-hetave

15. pranamya tulasi-devi, sagarot kramanam kritam

krit-karyah prahusthascha, hanuman punaragataha

16. tulasi grahanam kritva, vimukto yati patakaih

athava munishardula, brahma-hatyam-vyapohati

17. tulasi patra-galitam, yastoyam-sirasa vahet

ganga-snanam avapnoti, dasha-dhenu phala-pradam

18. prasid devi deveshi, prasid hari vallabhe

ksirod-mathanod bhute, tulasi tvam namamyaham

19. dvadasyam jagare ratrou, yah pathet tulasi stavam

dvatrim-shadaperadhans cha, ksamate tasya keshavah

Опубликовать в социальных сетях

Рекомендуем личную консультацию

Рани Канта

Ведический Астропсихолог. Акция: Консультации по семейным отношениям - бесплатно.
Посмотреть всех экспертов из раздела Эзотерика > Мистика


Комментарии

Спасибо Добрый человек я раньше читал про это но не встречал сам её текст. Я распечатал и всё стало менятся на тонком плане, тем более спасибо, что мне это было предсказано.

06.08.11

Благодар за отклик, Светогор. Радостно, что Вам это принесло пользу. Счастья Вам!

01.09.11