Туласи Става

В дом, в котором есть Туласи Става, никогда, даже случайно, не приходит беда, а Богиня Удачи всегда радостно пребывает в нем.

Благоприятно распечатать Туласи Ставу и хранить ее дома.

1. munayah sidha-gandhavah, patale nagarat svayam

prabhavam tava deveshi, gayanti sura-sattama

2. na te prabhavam jananti, devatah keshavadrite

gunanam parimananutu, kalpakotisha-tairapi

3. krsna-anandat samudbhnuta, kshiroda-mathanodyame

uttamange pura yena, tulasi-vishnu na dhrita

4. prapyaitani tvaya devi, vishno-rangani sarvashah

pavitrata tvaya prapta, tulasitvamnamamyaham

5. tvadanga-sambavaih patrai, puja-yami yatha harim

tatha kurushva me vighna, yato yami para gatim

6. ropita gomati-tire, svayam-krsnena palita

jagadditaya tulasi, gopinam hita-hetave

7. vrindavane vicharata, sevita vishnuna svayam

gokulasya vivriddhyarth, kamsasya nidhanaya ca

8. vashisththa vachanat purvam, ramen sarayu-tate

rakshasanam vadharthaya, ropita-tvam jagat-priye

ropita-tapaso vridhyai, tulasi-tvam namamyaham

9. viyoge raghavendra-sya, dhyatva tvam janak atmaja

ashokavana-madhye tu, priyena saha-sangata

10. shankarartha pura devi, parvatya tvam himalaye

ropita sevita siddhyai, tulasi tvam-namamyaham

11. dharmaranye gayayam ca, sevita pitribhih svayam

sevita tulasi punya, atmano hita-michhata

12. ropita ramachandren sevita laksmanena cha

sitaya palita bhaktya, tulasi-dandake vane

13. trailokya-vyapini ganga, yatha-shastre-shu giyate

tathaiva tulasi devi drisyate sacharachare

14. risyamuke ca, vasata kapirajen sevita

tulasi balinashaya, tarasangam-hetave

15. pranamya tulasi-devi, sagarot kramanam kritam

krit-karyah prahusthascha, hanuman punaragataha

16. tulasi grahanam kritva, vimukto yati patakaih

athava munishardula, brahma-hatyam-vyapohati

17. tulasi patra-galitam, yastoyam-sirasa vahet

ganga-snanam avapnoti, dasha-dhenu phala-pradam

18. prasid devi deveshi, prasid hari vallabhe

ksirod-mathanod bhute, tulasi tvam namamyaham

19. dvadasyam jagare ratrou, yah pathet tulasi stavam

dvatrim-shadaperadhans cha, ksamate tasya keshavah

Опубликовать в социальных сетях

Рекомендуем личную консультацию

Рани Канта

Ведический Астропсихолог. Акция: Консультации по семейным отношениям - бесплатно.
Посмотреть всех экспертов из раздела Эзотерика > Мистика


Комментарии

Спасибо Добрый человек я раньше читал про это но не встречал сам её текст. Я распечатал и всё стало менятся на тонком плане, тем более спасибо, что мне это было предсказано.

06.08.11

Благодар за отклик, Светогор. Радостно, что Вам это принесло пользу. Счастья Вам!

01.09.11
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store